Pædagogik

Pædagogik for Torsholm
Torsholm er et bosted for 3 unge (over 18 år) udviklingshæmmede eller sent udviklede mennesker dog uden behov for døgndækning.

Pædagogikken bygger primært på relationer og udvikling af sociale kompetencer. Det gælder om at opbygge tætte relationer til den enkelte, kun gennem den gode og tætte relation er det muligt at opbygge et trygt og udviklende miljø for den unge.

Det er afgørende, at vi ikke ”pakker beboerne ind”, men at vi i stedet ”pakker dem ud”. Hermed menes, at den enkelte med den fornødne hjælp og støtte udvikler kompetencerne til at tage ansvar for eget liv. Vi fremmer selvstændigheden og handlekraften til at træffe egne beslutninger samt til at have medindflydelse i forhold til det fælles sociale ansvar, dér hvor flere bor og lever sammen.

På Torsholm har hver beboer deres eget værelse og tilbydes / forventes derudover at deltage i det fælles liv, herunder i særdeleshed planlægning og tilberedning af aftensmad til sig selv og sine 2 medbeboere.

Livet i egen bolig
For at leve et så selvstændigt liv som muligt på eget værelse, er der behov for støtte, råd og vejledning fra personalets side.

ADL funktionerne: Personlig hygiejne, påklædning, ernæring, rengøring, tøjvask, oprydning, økonomi, motion, fritidsbeskæftigelse i egen bolig og ude i andre sammenhænge, have besøgende, seksualitet, sund levevis og øvrigt varetagelse af egen sundhed, trivsel og velbefindende, brug af telefon m.v.

Støtten og vejledningen foregår med udgangspunkt i beboerens ressourcer, ønsker og behov, og hver beboer har en kontaktperson, der skal have særlig fokus på dette.

Hver beboer har en ugentlig hjemmedag, hvor beboer og kontaktperson aftaler og planlægger, hvad dagens indhold skal være.

På en hjemmedag arbejdes der med de ting beboeren har brug for hjælp til. Herudover motiveres beboeren til at tage ansvar over for eget liv i forhold til de kompetencer den enkelte har. Det kan være konkret, såsom at organisere og forestå en oprydning / rengøring. Det kan være af mere planlæggende karakter, hvor det på skema synliggøres, hvad og hvornår opgaver (badning, tøjvask osv. ) skal udføres i løbet af ugen, og det kan være gøremål udenfor Torsholm såsom lægebesøg, frisør, tandlæge m.v.

Den personlige udvikling
Der støttes, hjælpes og bakkes op om den enkeltes fortsatte personlige udvikling.

I den personlige udvikling indgår f.eks. evne for socialt samvær, kendskab til at begå sig i det omgivende samfund, at bibeholde og udvikle relationer til egen familie, at være i stand til på hensigtsmæssig måde at forfølge egne mål, som ønske om kæreste, venner m.v.

I udviklingen indgår også at forøge den enkeltes viden på en række områder såsom økonomi, sund levevis, madlavning, øget indsigt i egne ressourcer, eget handicap, egne muligheder mv.

Den måde man på Torsholm forsøger at arbejde med den enkeltes personlige udvikling, foregår via det daglige liv på den enkeltes værelse, via personlig samtale og rådgivning og via det daglige liv i fællesskabet.

Det ”fælles” liv på Torsholm
Ud over livet i og omkring eget værelse, foregår en del af tiden for beboeren også i fællesskab med de andre beboere på Torsholm. For at kunne deltage i fællesskabet, kan den enkelte have behov for støtte og vejledning.

Fællesskabet består af fælles spisning hver dag, brug af fællesarealer (køkken, spisestue, opholdsstue, have m.v.), fester og beboerferie samt udflugter.

Nogle fællesaktiviteter er ikke lagt ud som tilbud, men er aktiviteter som man forventes at deltage i.

De daglige måltider samt afrydning herefter skal alle efter tur tage ansvar for, og det indebærer, at man i samarbejde med personalet har planlagt menuen, forestået indkøbene, dækket bord, tilberedt og serveret maden. Dette går på skift imellem beboerne 1 uge ad gangen.

Rengøring af fællesarealer hjælper beboerne også til med. Dette er opdelt i nogle ansvarsområder, hvorimellem der skiftes 1 gang om måneden.

Beboermødet, som foregår en gang om måneden, forventes alle at deltage i, og handler om brugerindflydelsen på nærmiljøet på Torsholm.

På beboermødet anvendes en dagsorden med indhold fra såvel beboerne som fra personalet, og der tages referat.
Formålet med beboermødet er at få den enkelte beboers ønsker for det fælles liv udtrykt. For at sikre dette, er der en fast runde, hvor alle har taletid.

Nogle af de emner der kan tages op er fx husregler for fællesarealerne, maden, indretning og nyanskaffelser til fællesarealerne, udflugter, feriemål, ris og ros generelt m.v.

Dagbeskæftigelse
Bortset fra den ugentlige hjemmedag, er Torsholms beboere i dagbeskæftigelse på Aktivitetsstedet Søholm. Et godt og udviklende tværfagligt samarbejde mellem dagbeskæftigelse og Torsholm er væsentligt i forhold til at støtte og hjælpe beboeren i sin personlige udvikling samt at motivere beboeren til at tage ansvar for eget liv.

Herudover er der for brugerne af Aktivitetsstedet mulighed for at komme i arbejdspraktik uden for Søholm hos lokale virksomheder. Dette kan ske 1 dag om ugen og er ulønnet.

En dag på Torsholm
Hver morgen kl.7 vækkes eller tilses alle beboerne.

Der er morgenmad i den fælles spisestue mellem kl. 7.30 – 8.00.

Kl. 8.00 tager beboerne af sted til Aktivitetsstedet Søholm. Hensigten er, at de på egen hånd skal klare transporten til Aktivitetsstedet Søholm.

Kl. 12.00 – 12.30 er der frokost samme sted.
Aktivitetsstedet lukker kl. 15.45.

Herefter har beboerne fri og tager tilbage til Bostedet Torsholm, hvor de ud fra egne ønsker vælger om de vil opholde sig på fællesområderne eller i egen lejlighed.

Nogen går sammen og hygger sig på værelserne, andre tager på ture med knallert alene eller med hinanden, nogen løber eller cykler, andre spiller computerspil i egen lejlighed osv..

Kl. 17.00 tilbereder en beboer og en medarbejder aftensmaden.
Maden på Torsholm er i øvrigt fortrinsvis økologisk.

Kl.18.00 er der fællesspisning i spisestuen. Enkelte vælger at tage mad med på eget værelse.
I løbet af aftenen er beboerne at finde på eget værelse, på besøg hos hinanden eller på fællesarealerne.

Fra kl. 20.00 og natten over vil der ikke være personale til rådighed. Dog kan der ringes akut til personalet på Bostedet Søholm.

Dagen slutter, når beboerne selv ønsker det.

I weekenderne 
Hver enkelt beboer råder på egen hånd over deres fritid.

Således er nogen beboere på Torsholm, hvor den daglige struktur m.h.t. måltider stort set bibeholdes. Andre er på besøg hos familie eller venner. Enkelte planlægger aktiviteter / udflugter selv, andre i samråd med personalet.

Der er respekt for den enkeltes ønsker, også når det drejer sig om bare at holde fri og slappe af.

Der er personale til stede fra kl. 15.00 – kl. 20.00. Personaledækningen kan flyttes, såfremt der er behov herfor

Vi forsøger at fastholde en døgnrytme, således at beboeren fysisk og psykisk er i stand til at deltage i de daglige gøremål på Torsholm og Aktivitetsstedet Søholm, ud fra en overbevisning om at dette fremmer den enkeltes personlige udvikling og velbefindende.